‘Diversiteit bij defensie belangrijker dan ooit’

0 Flares 0 Flares ×

Wie buiten wil winnen, moet intern beginnen.

De defensieopdracht: “Beschermen wat ons dierbaar is” is een moeilijke taak die we – militairen en burgermedewerkers – overal ter wereld onder alle omstandigheden moeten uitvoeren en ondersteunen. Dat vraagt om een grote diversiteit aan kwaliteiten in de teams. Kwaliteiten die zowel zijn aangeleerd tijdens opleidingen en oefeningen, als kwaliteiten die van nature al in ons zitten omdat we man of vrouw zijn. Juist die verschillen zijn van grote waarde voor Defensie. Echter, om al die kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten is het belangrijk dat we ze bij elkaar weten te herkennen, te waarderen en slim weten in te zetten. Als we daarin slagen maken we de defensieorganisatie inclusief en dat is een cruc
iale randvoorwaarde wil je als defensie-organisatie adaptief zijn.

IMG-20170306-WA0007Ervaringen tijdens operaties in binnen- en buitenland hebben aangetoond dat de krijgsmacht niet zonder divers samengestelde teams kan. Vrouwen zijn van strategisch belang bij VN-vredesmissies, bijvoorbeeld waar het gaat om het verzamelen van inlichtingen en het maken van analyses ten behoeve van veiligheidsbriefings. Voor de lokale bevolking vormen de vrouwelijke defensie medewerkers rolmodellen en ook dat is waardevol. Zij zien dat de vrouwen binnen defensie een “gelijke” rol toebedeeld krijgen als de mannen en dat zal zorgen voor meer aandacht en waardering voor de gelijkheid tussen man en vrouw.

Defensie hoort een afspiegeling van de maatschappij zijn te en om dit te bereiken zijn er al verschillende stappen gezet. Zo ondertekende in 2015 de Commandant der Strijdkrachten namens Defensie het Charter Diversiteit. Defensie spreekt hiermee de intentie uit zich actief in te zetten voor inclusief leiderschap en een inclusieve werkcultuur. Doel: de diversiteit van het personeel vergroten en benutten. Naast dit charter zijn er nog tal van andere initiatieven in gang gezet. Het versterken van de diversiteit binnen de krijgsmacht doet er kortom toe en dat is mooi!

Echter, ondanks de belangrijke rollen die vrouwen vervullen, is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat zij ook bij vredesonderhandelingen aan tafel zitten. Terwijl ook daar de rol van vrouwen enorm belangrijk en waardevol is. De vanzelfsprekendheid dat alleen mannen aan de onderhandelingstafel zitten zorgt ervoor dat de uitsluitingsmechanismen ongezien blijven. Zo bestaat het Beraad operationele commandanten anno 2017 nog steeds alleen uit mannen. Dat is niet van deze tijd. Het is cruciaal dat vrouwen zich bewust zijn van de uitsluitingsmechanismen en hier melding van doen. Het zal vermoedelijk nog even duren voordat er ook aan de onderhandelingstafel vrouwen deelnemen. Dit vraagt om geduld, om diplomatie en om het doorzien van de mooie verhalen over vrouwenrechten en gelijkheid. Het vraagt ook om het zoeken van samenwerking met genderplatforms en om het blijven zoeken naar verbinding, zonder verbinding geen invloed.
Blijven de resultaten ondanks alle goede bedoelingen uit dan zal de inzet van een paardenmiddel, een vrouwenquotum, op den duur onvermijdelijk zijn. Het streven moet zijn dat in alle lagen van Defensie voldoende vrouwen te vinden zijn, dat zij ook een plek aan tafel hebben bij vredesbesprekingen en dat de top van defensie voor 1/3 uit vrouwen bestaat. En dit kan, want er lopen genoeg vrouwelijke kandidaten rond die hier uitermate geschikt voor zijn.

Jeanet Pijpker, bestuurskundige, tvs bestuursvoorzitter Defensie Vrouwen Netwerk en voormalig deelnemer van de Masterclass Stratego voor Vrouwen

Geschreven op persoonlijke titel
0 Flares Twitter 0 LinkedIn 0 Facebook 0 0 Flares ×